Arkiv


2020
28 maj:
Förtydligande från årsmöte
Vid årsmötet med Brf Björnringen uppmärksammades att not 4 i årsredovisningen 2019 (Personalkostnader och arvoden) hade lägre kostnad för revisorarvode än året innan. Enligt ansvarig på HSB visar det sig att revisorsarvodet 2019, till skillnad från året innan, är bokfört som ”övriga arvoden” (raden under). Totalsumman i not 4 stämmer därmed och alla i styrelsen, valberedning samt föreningsvald revisor har fått rätt utbetalning.

Årsredovisning Brf Björnringen
finns här.

...

Forsätt håll termostaterna till elementen öppna under sommarhalvåret!
 Alla boenden ska hålla sina termostater till radiatorer/element på fullt flöde. Det gäller nu och ända fram till november.
Detta är nödvändigt för att få alla radiatorer rena under den förlängda rengöringsprocessen.
Värmen i lägenheterna kommer inte påverkas. Temperaturen på vattnet till radiatorerna/elementen regleras nämligen automatiskt efter tempraturen ute.

...

april:

Information Corona - Covid-19:
Håll avstånd och ta personligt ansvar!
 Folkhälsovårdsmyndighetens råd till dig finns här.


Keep your distance and take responsibility! read more here.

Information other languages here.

Tillhör du riskgruppen - behöver du hjälp?
Vänd dig i så fall till:
Frivilliga Resursgruppen (FRG) Haninge. Telefon 08-606 96 50
läs mer här.
Do you belong to the risk group - do you need help?
If so, turn to:
Frivilliga Resursgruppen (FRG) Haninge (Voluntary Resource Group, Haninge). link:
Telefon 08-606 96 50

Röda Korset har stödtelefon nu under coronakrisen för samtal om du känner stress och oro kring coronautbrottet som pågår.
Du kan ringa 0771-900800
öppet måndag - fredag
kl 1200-1600
. Alla samtal är anonyma.  ...

Parkeringsstillstånd
från 2019-04-01

När du har ett hyresavtal för parkeringsplats (vänd dig till HSB) ska bilen också ha ett parkeringstillstånd.
Parkeringstillståndet ska placeras framme på insidan av framrutan på fordonet när det står på sin parkeringsplats. Det ska vara väl synligt för P-Services personal.
Saknas giltigt parkeringstillstånd kommer P-service att utfärda en kontrollavgift som fästs på utsidan av framrutan och händelsen dokumenteras med fotografering.

Om du får en kontrollavgift som du anser felaktig och vill överklaga den, eller om du ser en felparkerad bil på våra gårdar vänd dig till:
P-service kundtjänst: 0771-77 11 00
info@pservice.se
www.pservice.se

 
Det är endast lägenhetsinnehavare eller en till lägenhetsinnehavaren närstående person som är folkbokförd i innehavarens lägenhet i Brf Björnringen som får hyra parkeringsplats, som ska vara till en personbil.

På parkeringsplatsen får endast lägenhetsinnehavarens eller en till lägenhetsinnehavaren närstående persons nyttjade personbil parkeras.

Det är HSB (tel 010 - 442 11 00) som har hand om uthyrningen och den kö som finns till parkeringsplatser och garage.

P-service sköter tillsynen och har rätten att utfärda kontrollavgift i de fall parkeringsreglerna inte följs.

Extra förråd finns att hyra.
Är du i behov av extra förvaringsplats?
Vänd dig till HSB.tel 010 - 442 11 00

Garagen
är avsedda för boendes i Björnringen fungerande personbil.


Avgiften för bostadsrättslägenheterna i Brf Björnringen höjs med 1 procent från april månad 2020, (jämfört med 2 procent förra året). Höjningen syns på din avgiftsavi från HSB.
 
Mata inte fåglarna varken från fönster, balkong, på marken, i buskar eller uteplatser.
Duvor och måsar är skadedjur, som ifall de ger störningsproblem, har föreningen skyldighet att sätta in åtgärder. Flera boende i Brf Björnringen har anmält att de störs och därför anlitas företaget Nomor för att minska problemen.
 
Fakturering av OVK
HSB fakturerar kvarstående enskilda kostnader från den Obligatoriska
VentilationsKontrollen, OVK, från i fjol eller året innan. ---

2019
Om inglasning av balkonger:
Här kan du läsa vad som gäller.
                        - -
Övergivna cyklar förvarade
Cyklarna på våra gårdar, trasiga och uppenbart övergivna, förvaras under en tid. Mer information finns på anslagstavlorna i portarna till trappuppgångarna.
                    - -
Gårdarna på Ringvägen – Vad tycker du?
Lekplatserna har fått anmärkningar på utrustning och underlag och måste därför åtgärdas. Det gäller gårdarna på Ringvägen. Läs mer här:
                     --
Grilla ute på gårdarna
Grillplatser med grillar och bänkbord finns på alla föreningens gårdar. Välkommen dit när du i vår förening ska grilla!

BRF Björnringen – Årsstämma 2021 – Frågor och svar

Fråga: Finns det en skiss på gårdarna på Ringvägen med de nya parkeringsplatser som är planerade så man kan se var de ska vara?
Svar: All mark som föreningen äger är enligt Haninge Kommuns detaljplan prickad mark, det vill säga mark som inte får bebyggas. Eftersom planen är äldre skulle man kunna söka bygglov utifrån PBL kap 9 § 31b eller c. Av den anledningen vill inte styrelsen i detta skede bestämma var parkeringsplatserna ska placeras utan vid ansökan ge två (2) förslag på placeringar enligt ritningen nedan. När föreningen har ett bygglov avser den genomföra en extra föreningsstämma där en mer detaljerad plan för gårdarna redovisas samt underlag för beslut av den samma.

Maj 2021

KALLELSE

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen BJÖRNRINGEN i Västerhaninge kallas härmed till
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
TID:               Torsdagen den 27 MAJ 2021, kl 18.00
PLATS:           Genomförs genom poströstning

D A G O R D N I N G

1.     Föreningsstämmans öppnande
2.     Godkännande av dagordningen
3.     Val av stämmoordförande
4.     Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
5.     Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare
6.     Fråga om kallelse skett i behörig ordning
7.     Godkännande av röstlängd
8.     Genomgång av styrelsens årsredovisning
9.     Genomgång av revisorernas berättelse
10.   Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11.   Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansberäkningen
12.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
13.   Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
14.   Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
15.   Val av styrelseledamöter och suppleanter
16.   Val av revisor/er och revisorssuppleant
17.   Val av valberedning
18.   Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
18.1. Redovisning av motion till BRF Björnringens årsstämma 2019 och 2020 – Bredbandsabonnemang
18.2. Styrelsens proposition till BRF Björnringens årsstämma 2021 – Flera parkeringsplatser på Ringvägens gårdar
19.   Föreningsstämmans avslutning
 
För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening ska hållas med enbart poströstning. Styrelsen i BRF Björnringen har därför beslutat att röstning vid föreningsstämma 2021 ska ske genom poströstning.

Poströsten ska lämnas i någon av förslagslådorna utanför tvättstugorna på Ringvägen 45 och Ringvägen 61 (källardörrarnas lås är ”öppnade” för boende på Björnvägen). Poströsten ska vara föreningen tillhanda senast onsdagen den 26 maj 2021, kl. 23:59.

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans en röst. Den som inte betalt aviserade avgifter äger ej rösträtt.
Annan medlem än juridisk person får utöva sin rösträtt genom ombud endast genom maka/make, registrerad partner, genom närstående som man varaktigt sammanbor med, eller genom annan medlem inom bostadsrättsföreningen.

Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som företräds genom fullmakt. Medlem får således maximalt utöva två röster.

Med vänliga hälsningar!

STYRELSEN

9 maj 2020:
Kallelse till ÅRSMÖTE med
Brf Björnringen!
Tisdag den 26 maj kl 18:30
Plats: Åbyskolans matsal.
Mötet utförs anpassat till
Corona - Covid 19.
Välkomna!
Kan du som medlem inte gå på stämman och du har någon annan som kan närvara och rösta i stället för dig? I så fall behöver den personen en fullmakt. Blankett för fullmakt finns här:..

från 2019, arkiverat våren 2020:
Vill du vara med i Björnringens styrelse och vara delaktig i arbetet med en bättre boendemiljö?

Ta chansen att vara med och påverka!
Är du intresserad av att engagera dig bostadsföreningens styrelse och påverka hur trivseln, ekonomin och underhållet i vår boendemiljö utvecklas?
Har du tidigare erfarenhet av styrelsearbete eller erfarenhet på något sätt från fastighetsskötsel, brandskydd, trädgårdsskötsel eller sophantering är det ett plus, men absolut inget krav. Ditt engagemang är det viktigaste.

En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Ju bättre vi kan dra nytta av kompetensen inom föreningen desto bättre fungerar det och desto lägre avgifter behöver du betala till föreningen.
Eftersom det är viktigt att hela föreningens intressen beaktas bör så många gårdar som möjligt vara representerade i styrelsen. Därför är det väldigt bra om du som bor på Ringvägen 31-53 anmäler intresse. Men oavsett var du bor är ditt engagemang välkommet.
Kontakta valberedningen om du är intresserad.
valberedning@bjornringen.se
Patrik Jakobsson, 072-232 95 77
My Fyrbäck, 070-653 99 15
Arkiv

2019
arkiverat våren 2020

Höjd avgift från april
  Avgiften för bostadsrättslägenheterna i Brf Björnringen höjs med 2 procent från april 2019.  Det beror främst på ökade räntekostnader för föreningens lån samt ökade förvaltningskostnader.

Från årsmöte med Brf Björnringen den 7 maj i Åbyskolans matsal.
Årsredovisning 2018 finns här
Årsmötesprotokoll finns här.

Höjd hyra för hyreslägenhet
  En hyreshöjning på 2,5 % gäller från och med 1 maj 2019 och tills vidare.
  Hyreshöjningen gällande maj samt juni aviseras retroaktivt kvartal 3.

Om fågelmatning
Måsar,duvor, liksom råttor och möss, gynnas och blir fler om de matas. Det smutsar också ner.
Så snälla: låt bli att mata dem!
Om fågelmatning Haninge kommun: fil här

Arkiverat 27 nov19:
Passa på - Anmäl dig till:
”Att bo i bostadsrätt”
Utbildning för medlemmar
i Brf Björnringen.
  Bostadsrättsskolans kurs för boende Att bo i bostadsrätt sker i november. Utbildningen ingår i bostadsrättsföreningens medlemskap i Bostadsrätterna och kostar därför inget extra.
Utbildningen äger rum i Stockholm den 20 november kl 18:00 – 21:00.
Beskrivning
  Att bo i en bostadsrättsförening innebär en hel del som många inte tänker på. Bland annat är alla medlemmar fastighetsägare - ni äger och förvaltar bostadsrätts- föreningen tillsammans.     Boendeformen bygger på en såväl kollektiv som demokratisk tanke, alltså att de boende delar på ansvaret för föreningens hus och förvaltning. Välkommen att gå denna kurs om du är intresserad av din investering i bostadsrätt!
UR INNEHÅLLET:
• Vad du bor i egentligen, det vill          säga vad bostadsrätt är
• Rättigheter och skyldigheter                som bostadsrättshavare
• Rättigheter och skyldigheter        som styrelsen har
• Underhållsansvar
• Årsstämman
  Läs mer om seminariet och anmäl ditt deltagande på
http://www.bostadsratterna.se/bostadsrattsskolan/att-bo-i-bostadsratt


Om missfärgat vatten onsdag den 27 februari:
Det har varit en vattenläcka i dag som berör Tungelsta och Västerhaninge.
Finns att läsa om på kommunens hemsida.

2018
2018

Energibesparande belysning
installering av nya energibesparande lampor i trappupgångarna genomfördes hösten 2018.

Föreningens lekplats på Björnvägen 28-32 blev klar före sommaren 2018.

Öppna för ventilationskontrollen
18-19 juni

 Du/ni som får/har en lapp i brevlådan från AirCano uppmanas att lägga nyckeln i ytterdörrens tub, eller att vara hemma och öppna när kontrollen kommer till din lägenhet. Det är viktigt - även för dig!
Ventilationsföretaget AirCano återkommer alltså 18-19 juni för kontroll av ventilation i några lägenheter, som måste finnas tillgängliga då.
 Kontroll av ventilationen, OVK, ska utföras vart 6:e år, enligt lag! Den måste alltså genomföras nu.

Tvättstugan Ringvägen 61 stängd för helrenovering.
Under tiden hänvisas våra boende till tvättstugan på Ringvägen 45.

Tvättstugan på Ringvägen 61 renoverades 2018. Så bokar du tvättstugorna

Protokoll årsstämma 2018 här
Hyreshöjning -
med 1,2 procent räknat från 1 april 2018.
Hyran för hyreslägenheterna i Bfr Björnringen är höjd med 1,2 procent. Höjningen gäller retroaktivt från 1a april 2018. Du med hyresrätt ser det på hyresavin från HSB som kommer i september (= för oktober).

2016
VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETEN

Sök tillstånd av styrelsen innan du glasar in din balkong eller gör åtgärder på el, vatten/avlopp, ventilation och bärande väggar mm.
 
NYA PORTAR PÅ RINGVÄGEN SAMT INSTALLATION AV KODLÅS PÅ RINGVÄGEN OCH BJÖRNVÄGEN
Portarna kommer utseendemässigt att vara lika som nu. Arbetet beräknas starta i februari. Ytterligare information kommer att anslås i entreérna och på vår hemsida när vi har mer exakt information.
 
TVÄTTSTUGAN RINGVÄGEN 45
Byte av golv beräknas starta i januari. Ytterligare åtgärder i tvättstugan är under planering. Det innebär att tvättstugan kommer att vara stängd i ca tre veckor. Under tiden får alla samsas om tvättstugan på Ringvägen 61. Ytterligare information anslås innan arbetet startar.
 
RENOVERING AV TAK PÅ RINGVÄGEN
Upphandling pågår och vi räknar med att arbetet börjar i vår.
 
FASADER PÅ RINGVÄGEN
Det återstår 2-3 veckors arbete. Det kan dra ut på tiden p.g av kyla.
 
GROVSOPOR OCH KLOTTER
Alla som bor i föreningen har ansvar för att det ser trevligt ut i våra gemensamma utrymmen ex.v källargångar, entreér och ute på gårdarna.
Vi uppmanar alla att ta bort sina grovsopor från sådana utrymmen. Nedskräpning kan leda till uppsägning av bostaden.
 
 
Trevlig fortsatt advent/Björnringensstyrelse


Information om fasadarbeten på Ringvägen
Onsdag den 5 oktober påbörjas arbetet med lagning av fasaderna på Ringvägen.
Viktigt, att gårdarna hålls tillgängliga för arbetsredskapen. Låt
inte bilar, cyklar odyl. stå ivägen.
2016-10-02/Björnringensstyrelse


MAJ 2016

ÅRSSTÄMMAN
Protokollet från årsstämman som var den 18 april finns att läsa på
föreningens hemsida www.bjornringen.se
Förteckning över valda styrelseledamöter finns att läsa både på vår hemsida
och här på anslagstavlan.
Dessutom omvaldes Birgitta Brander-Jakobsson till föreningens revisor samt
Patrik Jakobsson och My Fyrbäck till valberedning.

PÅGÅENDE UPPHANDLINGAR/ÅTGÄRDER
Portar och kodlås
Golvet i tvättstugan på Ringvägen 45
Utökning av parkeringsplatser
Källsortering av hushållssopor på Björnvägen
Målning av parkeringsplatser på Ringvägen
Iordningsställande av gräsytor efter förra årets grävningsarbeten
Lagning av grund och fasader på Ringvägen
Fortsatt renovering av tak på Ringvägen

VÅR HEMSIDA www.bjornringen.se
Läs information, lämna synpunkter och hämta blanketter på vår hemsida.

Med önskan om en skön sommar/ Styrelsen


Oktober 2015

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA (rättelse) Tidigare aviserad extra stämma kommer av särskilda skäl inte att bli av.

PARKERINGSPLATSER Föreningen har brist på parkeringsplatser och har därför påbörjat en utökning av antalet platser både på Ringvägen och Björnvägen.

KÄLLSORTERING AV MATAVFALL Att källsortera matavfall har blivit en självklarhet i vårt samhälle och så är det också för vår förening. Ringvägen har börjat sortera matavfall och Björnvägen kommer att börja sortera. Det har varit en stapplande början på Ringvägen och mycket annat skräp har lagts i matavfallskärlet. Nuvarande lösstående kärl kommer att bytas ut till sopskåp om ett par veckor.

INTERNET Telia har uppgraderat huvudrouters så nu går det att beställa 500-1000 mbits/s via Telias fibernät.

ARBETEN PÅ RINGVÄGEN Dräneringen vid de fem husen som har källare är färdigt. Rabatterna kommer att vara färdiga om ett par veckor. På taken pågår mindre plåtarbeten som kommer att vara färdiga vid årsskiftet.

ÄNDRINGAR I STYRELSEN Två ledamöter har tyvärr avsagt sig sina uppdrag i styrelsen Jonny Nilsson och Amy Dyer. Vi säger ett tack till dom, för deras stora engagemang för Björnringens boendemiljö.

VÅR HEMSIDA WWW.bjornringen.se   Läs information, lämna synpunkter och hämta blanketter på vår hemsida.

Med önskan om en skön höst / Styrelsen Oktober 2015


Juli 2015
Information om arbeten som pågår och som är planerade.

Reparationer på Taken:
Plåtslagerigruppen håller på och lagar taken på Ringvägen 55-57, 59-61, 63-65, 67-69, 47-49, 51-53. En del av taken är klara och en del är inte påbörjade men kommer att lagas i år.
Ringvägen 31-33, 35-37, 39-41, 43-45 och 71-73 Kommer att besiktigas våren 2016 och då ser vi hur vi skall gå vidare med lagningen av dessa tak.

Dränering:
Mer Maskintjänst sköter Dräneringen av våra hus. De har dränerat Ringvägen 43-45 och 59-61. De kommer att den 10 augusti påbörja dränering Ringvägen 67-69 och sedan fortsätta med 51-53 och 35-37. Under dessa arbeten kommer man även att se över dagbrunnar m.m. för att kunna avgöra vad som behöver åtgärdas. Vi har problem bakom Ringvägen 65 och detta gör så att vatten rinner ner i källaren Ringvägen 61. Detta problem kommer att åtgärdas.

Trafik på gårdarna:
Tyvärr så kör många in på gårdarna vare sig det behövs eller inte. Man kör även väldigt fort och detta är farligt för både barn och vuxna. Vi kommer nu att sätta gupp på en del gårdar för att testa om det blir bra. Fungerar det så kommer alla gårdar att få gupp.

Asfalten:
Vi kommer att laga hålen och skadorna i asfalten på gårdarna.
Plantering av växter:
I samband med dräneringen så planterar vi växter på framsidan av husen.

Sophantering:
I augusti skall vi träffa SRV för att planera sophantering av matavfall. Vi kommer med mer information när vi kommit fram till hur det ska fungera. Vi kommer att spara mycket pengar på att sortera ut matavfall från övriga sopor.
Vi kommer även att diskutera sophanteringen på Björnvägen som fortfarande har sopnedkast. SRV har informerat oss om att de inte kommer att fortsätta med att tömma dessa sopkärl eftersom de är för tunga för manuell hantering. Detta kommer att innebära att vi kommer att få stänga våra sopnedkast och planera för sophantering i sophus på gården. Hur och när detta kommer att ske återkommer vi om.

Fortsatt Trevlig sommar.
Styrelsen


JUNI 2015

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Under hösten kommer vi att kalla till en extra stämma för att bl.a behandla ett
erbjudande om bredbandsanslutning. Kallelse och handlingar kommer att delas ut
inom stadgeenlig tid.

FRÅGAN OM ATT BORRA I BALKONGTAK
Styrelsen beviljar inte tillstånd till att borra i fasader eller balkongtak på grund av
risk för fuktskador.

REKLAM PÅ ANSLAGSTAVLOR
Ofta sätts vilseledande reklam upp på våra anslagstavlor. Försäljarna försöker
påskina att dom har avtal med föreningen. Det kan t.ex gälla lägenhetsdörrar, kök
och badrumsrenoveringar.
Vi har avtal med en firma avseende inglasning av balkonger och dom heter Lumon.
Ring styrelsen eller titta på vår hemsida om du är tveksam.

ÖVRIGA AKTUELLA PROJEKT/ÅTGÄRDER
 Under hösten kommer vi att införa källsortering av matavfall inom föreningen.
Taxorna för osorterat avfall kommer att öka kraftigt jämfört med ett sorterat avfall.
Närmare information kommer när startdatum är bestämt.
Tre hus på Ringvägen har nu fått taken åtgärdade. Fler kommer att åtgärdas
vartefter.
Dränering av två hus på Ringvägen börjar bli klart nu. Där var det stora problem
med fuktskador.
I samband med dräneringen ska föreningen också iordningställa gårdarna för att
både få en trevligare och trafiksäkrare miljö.

VÅR HEMSIDA WWW.bjornringen.se
Läs information, lämna synpunkter och hämta blanketter på vår hemsida. Där hittar
ni också årsstämmoprotokollet

Med önskan om en skön sommar / Styrelsen


INFORMATION OM KOMMANDE ARBETEN
Taken på husen vid Ringvägen är besiktade och behöver renoveras. På senaste mötet beslutade styrelsen att börja med Ringvägen 55-57, 59-61 och 67-69 under våren.

Det har under vintern varit problem med dagvattenledningar på Ringvägen. Akuta problemet har åtgärdats men arbetet med att undersöka status på ledningar och dräneringar på Ringvägen pågår.
Den 25 maj börjar de dränera på ringvägen 43-45 måndag till fredag kl 07.00- 18.00

 I slutet av mars kommer Telia att byta sina centrala routrar. Det kommer att innebära störningar i vår telefoni, TV och internet under några dagar. Utförlig information kommer att anslås innan arbetet börjar.

För att få utökad torkkapacitet kommer tvättstugorna på Ringvägen att, utöver de torkmöjligheter som finns idag, även utrustas med torkrum.

 FÖRMANINGAR (Tyvärr så måste även en sådan rubrik sättas)
Förmaning nr 1. Snälla, sluta skräpa ner och kasta fimpar på gårdarna. Det ser hemskt ut vid portingångarna.
Kostnaderna för städning (handplockning i rabatter mm) av ”fimpar” kommer att anslås. Detta och all annan skadegörelse påverkar allas boendekostnader negativt.
Förmaning nr 2. Av brandsäkerhetsskäl får det inte ligga dörrmattor ute i trappavsatserna. Det ser trevligt ut, men tyvärr, det får inte förekomma.
Förmaning nr 3. Paraboler får inte sitta utanför balkong/uteplats. De får inte monteras på balkongräcken. Inga ingrep för göras på fastighetens fasad. Expanderstång rekommenderas.
Nog med förmaningar för denna gång (hoppas jag slipper skriva några sådana nästa gång)
Västerhaninge 2015-02-26/Björnringens styrelse


Oktober 2014
AKTUELLA PROJEKT/ÅTGÄRDER
Pågående arbete av ventilbyte på Ringvägen. I samband med det måste man ha tillträde till samtliga lägenheter. Kom ihåg att du har en skyldighet att medverka och hålla lägenheten tillgänglig när den har typen av arbeten ska göras. Om tillträde inte tillåtits för luftning av elementen måste man själv ta kontakt med HSBs felanmälan för detta.
Rotsystemen i brunnar är så kraftiga så det inte gick att fräsa bort det utan måste grävas ur. Arbete pågår på Ringvägen 61.

REKLAM PÅ ANSLAGSTAVLOR
Allt som oftast sätts det upp vilseledande reklam på våra anslagstavlor. Försäljarna försöker påskina att dom har avtal med föreningen eller att det är föreningen som står bakom själva reklamen. Det kan ex gälla lägenhetsdörrar, kök- och badrumsrenoveringar. Vi har avtal med en firma avseende inglasning av balkonger och dom heter Lumon.
Ring styrelsen eller titta på vår hemsida om du är tveksam.
VÅR HEMSIDA www.bjornringen.se
Läs information, lämna synpunkter och hämta blanketter på vår hemsida.

Med önskan om en skön höst/Styrelsen


MARS 2014
DAGS FÖR FÖRENINGSSTÄMMA
Tisdagen den 12 maj kl.1900 är det dags för årets föreningsstämma den kommer att hållas i Mittpunkten vid Din Mat.
Valberedningen tar tacksamt emot förslag på medlemmar som vill ingå i styrelsen. Anmäl ert intresse till valberedning@bjornringen.se

REKLAM PÅ ANSLAGSTAVLOR
Allt som oftast sätts det upp vilseledande reklam på våra anslagstavlor. Försäljarna försöker påskina att dom har avtal med föreningen eller att det är föreningen som står bakom själva reklamen. Det kan exv gälla lägenhetsdörrar, kök och badrums renoveringar.
Vi har avtal med en firma avseende inglasning av balkonger och dom heter Lumon.
Ring styrelsen eller titta på vår hemsida om du är tveksam.

ÖVRIGA AKTUELLA PROJEKT/ÅTGÄRDER
Just nu pågår arbetet med att byta rökluckor på Ringvägen.
Fram i maj kommer det att genomföras ett stort arbete med byte av ventiler på Ringvägen. I samband med det måste man ha tillträde till samtliga lägenheter. Kom ihåg att du har en skyldighet att medverka och hålla lägenheten tillgänglig när den har typen av arbeten ska göras.
Styrelsen får ofta frågan om kodlås på våra portar. I dagsläget är det inte aktuellt men det står högt upp i prioriteringslistan.

Läs information, lämna synpunkter och hämta blanketter på vår hemsida.

                       Med önskan om en skön vår/Styrelsen


Oktober 2013

Dags för en rapport om vad som är aktuellt inom vårt boende och vår förening.
På Ringvägen behöver stamventiler till värmen bytas ut. Styrelsen har fått anbud från några entreprenörer och går nu igenom de fördelaktigaste anbuden.

Ett avtal har tecknas med ett nytt städbolag. De kommer att börja i mitten av januari. Vi hoppas att det kommer att fungera bra eftersom vi har haft många klagomål tidigare.

Några påminnelser:
När du flyttar, lämna då kvar TV box och switch som Telia utrustat varje lägenhet med. Informera också den nya lägenhetsinnehavaren om identifikations- koderna för den specifika lägenheten. Det gäller givetvis inte dina egna abonnemangs-koder.

Grovsopor ska lämnas på återvinningsstationer, närmast är den i Jordbro.
Det är både tråkigt att se och riskabelt att ha skräp i entrer och källargångar.

Styrelsen har en mobiltelefon som vi ledamöter turas om att ha. Våra arbetsvillkor är olika. För dom allra flesta är det enklast att svara och ringa upp missade samtal på kvällstid. Var därför tydlig med att lämna telefonnummer där du nås kvällstid. Det går också bra att lämna meddelande via Björnringens hemsida. I de allra flesta fall hänvisar vi till HSB eftersom vi har fastighetsskötaravtal med dom.

 Björnringens styrelse


JULI 2013

Nu finns årsmötesprotokollet att läsa på vår hemsida www.bjornringen.se
Styrelsen har beslutat om åtgärder på centrala vattenledningar på Ringvägen. När arbetet utförs måste vattnet stängas av.
Tidpunkt kommer att aviseras särskilt i trapphusen.
Vill också påminna om:
Föreningens avtal med Telia omfattar TV´s programpaket Lagom.
Övriga tjänster/abonnemang såsom utökat programutbud,  
bredband och telefoni tecknar respektive lägenhetsinnehavare själv
avtal om.
Hemförsäkring ska tecknas av respektive lägenhetsinnehavare. Föreningen betalar däremot kollektivt tillägget som krävs för bostadsrätt.

                                    Styrelsen önskar alla en Trevlig Sommar!


Mars 2013

Söndagen den 7 april mellan klockan 13-15 är föreningens-medlemmar välkomna till vår lokal på Ringvägen 35 (ingång på gaveln). Där kommer några från styrelsen att finnas tillgängliga för att diskutera synpunkter eller kom bara för en pratstund. 

Föreningens årsstämma för medlemmar kommer att hållas den 30 maj, tid och plats meddelas särskilt. 

Valberedningen, Johan Wallin och Caroline Seinegård tar gärna emot namnförslag på medlemmar som är intresserade av styrelsearbete maila till, valberedningen@bjornringen.se 

Styrelsen har tecknat avtal med ett nytt parkeringsbolag. Fr.o.m den 1 april

tar P-Service över tillsynen. Under en övergångsperiod kan vi under någon dag bli utan fungerande p-automater då det nya företaget skall montera upp sina automater.
Självklart kommer bevakning fortfarande att utföras avseende otillåtna
parkeringar på gårdar m.m. Detta för att tillse att utryckningsfordon kan komma fram. 

Tyvärr, så har flera trappuppgångar blivit utnyttjade som rökrum och uppehållsutrymme. Styrelsen överväger att låsa portarna klockan 18.00. Vi ser också över möjligheten att gå över till annan typ av lås, kodlås eller liknande. 

Björnringens styrelse


OKTOBER 2012
FASADER PÅ RINGVÄGEN
Lagning av fasader på Ringvägen kommer att ske nu i höst.
FÖRANKRING AV RÖR I BADRUM PÅ RINGVÄGEN
Brister har uppmärksammats i några lägenheters badrum. Därför behöver vi gå igenom samtliga badrum på Ringvägen. Särskild information kommer att anslås när det är dags för din lägenhet. Kom ihåg att man är skyldig att hålla sin lägenhet tillgänglig för åtgärder vid den här typen av problem
PARKERING
Ansök om parkeringsplats/garage hos HSB. Kösituationen till en plats varierar. Längst är kön till varmgarage däremot är den inte särskilt lång till parkeringsplats. Det är olämpligt att använda gästparkeringarna under en längre tid då de behövs för det som dom är avsedda för – Gäster.
HEMFÖRSÄKRING
Var noga med att alltid ha en hemförsäkring.
För er som bor i bostadsrätt krävs både hemförsäkring och ett tillägg för bostadsrätt.
Tillägget för bostadsrätt betalar föreningen kollektivt men glöm inte att teckna hemförsäkringsdelen själv.
VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETEN
Sök alltid tillstånd innan du vidtar väsentliga förändringar i din lägenhet. Väsentlig förändring är bl.a sådant som berör el, vatten/avlopp, ventilation, bärande väggar etc. Inglasning av balkong, byte av lägenhetsdörr och uppsättande av parabol kräver också särskilt tillstånd. Risken är annars att du blir skyldig att åtgärda felaktiga installationer.
HEMSIDAN www.bjornringen.se
Läs information, lämna synpunkter och hämta blanketter på vår hemsida.
Ett litet axplock av det som är aktuellt just nu/Styrelsen för Björnringen
ci ut diam.


JUNI 2012 
AKTUELL STYRELSE ENLIGT BESLUT PÅ FÖRENINGSSTÄMMAN
Conny Norberg, ordförande
Jonas Evaldsson, vice ordförande
Ros-Marie Heintz, sekreterare
Bertil Lundh, ledamot
Birgit Lundhqvist, ledamot
Greger Yngve, ledamot
Kerstin Sundberg, ledamot
Synöve Carlsson, suppleant
Tina Alm, suppleant
HEMFÖRSÄKRING
Var noga med att alltid ha en hemförsäkring.
För er som bor i bostadsrätt krävs både hemförsäkring och ett tillägg för bostadsrätt.
Tillägget för bostadsrätt betalar föreningen kollektivt men glöm inte att teckna hemförsäkringsdelen själv.
VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETEN
Sök alltid tillstånd innan du vidtar väsentliga förändringar i din lägenhet. Väsentlig förändring är sådant som berör el, vatten/avlopp, ventilation, bärande väggar etc. Inglasning av balkong, byte av lägenhetsdörr och uppsättande av parabol kräver också särskilt tillstånd.
HEMSIDAN www.bjornringen.se
Läs information, lämna synpunkter och hämta blanketter på vår hemsida.
UPPRENSNING AV GAMLA CYKLAR mm
Våra källare och gårdar blir fulla av gammalt bråte. Snälla, för allas trivsel plocka undan allt skräp. Under juni/juli kommer HSB att rensa bort gamla cyklar. Särskild information kommer att anslås.
Vidare så har problemet med soppåsar som ställs utanför sopbehållarna ökat. Vänligen lägg soporna i sopbehållaren.
SOMMAR MED GRILLNING
Visa hänsyn till dina grannar. Använd el-grill eller ta med grillen och gå ut på gräsmattan så stör inte oset.
Med önskan om en trevlig sommar/Styrelsen


APRIL 2012 
NYTT TELEFONNUMMER TILL FELANMÄLAN 010-442 11 00
HSB byter telefonnummer den 16 april. Nytt nummer till servicecenter/felanmälan blir 010-442 11 00 det ersätter tidigare 08-785 35 00. 
HEMSIDAN www.bjornringen.se
Läs information, lämna synpunkter och hämta blanketter på vår hemsida.' 
ÖVRIGA AKTUELLA PROJEKT/ÅTGÄRDER
Ny värmepump på Björnvägen.
Plantering av häckar ut mot Ringvägen.
Rensning och i vissa fall byte av hängrännor på Ringvägen.
Byte av källardörrar på Ringvägen.
Målning av ytterdörrar på baksidan Björnvägen.
Plan för byte av maskinutrustning i tvättstugor. 
TV, BREDBAND OCH TELEFONI
Som grundutbud för TV ingår Telias programpaket "lagom".
Övriga tjänster så som utökat programutbud, bredband och ip-telefoni väljer och avtalar respektive lägenhetsinnehavare själv.
Om det saknas indragen kabel i din lägenhet ska du snarast kontakta HSB eller styrelsen.
Vid andra anslutnings problem kontaktas Telia support på Telefon 020-240250 alternativt Telias butik i Haninge centrum. 
SOPOR I TRAPPHUS OCH KÄLLARGÅNGAR
Styrelsen vill påminna om att Det är absolut förbjudet att ställa möbler, tv-apparater och andra föremål i trappor och källarutrymmen.
Var vänliga att respektera detta...
Med önskan om en skön vår/Styrelsen 
DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET OCH STRAFFBART ATT LÄMNA SOPOR UTANFÖR BEHÅLLARNA PÅ GÅRDARNA SOM ENDAST ÄR TILL FÖR HUSHÅLLSSOPOR
Vi kommer att vara extra uppmärksamma på detta och missköts
sophanteringen så kommer man att bötfällas


2011-12-31
Nya bestämmelser för fyrverkerier
Kommunfullmäktige har beslutat att skärpa de lokala ordningsföreskrifterna för fyrverkerier (pyrotekniska varor).
Ändringen gäller från och med 2011-12-31 och innebär att det är totalt förbjudet att använda fyrverkerier i Haninge om du inte har tillstånd från polisen. Undantag från förbudet gäller nyårs- och valborgsmässoafton från kl 18.00 - 03.00 nästa dag.
Tillstånd söker du hos polisen. Den som bryter mot bestämmelserna kan straffas med böter.