Arkiv


2020
28 maj:
Förtydligande från årsmöte
Vid årsmötet med Brf Björnringen uppmärksammades att not 4 i årsredovisningen 2019 (Personalkostnader och arvoden) hade lägre kostnad för revisorarvode än året innan. Enligt ansvarig på HSB visar det sig att revisorsarvodet 2019, till skillnad från året innan, är bokfört som ”övriga arvoden” (raden under). Totalsumman i not 4 stämmer därmed och alla i styrelsen, valberedning samt föreningsvald revisor har fått rätt utbetalning.

Årsredovisning Brf Björnringen
finns här.

.
  

                

BRF Björnringen – Årsstämma 2021 – Frågor och svar

Fråga: Finns det en skiss på gårdarna på Ringvägen med de nya parkeringsplatser som är planerade så man kan se var de ska vara?
Svar: All mark som föreningen äger är enligt Haninge Kommuns detaljplan prickad mark, det vill säga mark som inte får bebyggas. Eftersom planen är äldre skulle man kunna söka bygglov utifrån PBL kap 9 § 31b eller c. Av den anledningen vill inte styrelsen i detta skede bestämma var parkeringsplatserna ska placeras utan vid ansökan ge två (2) förslag på placeringar enligt ritningen nedan. När föreningen har ett bygglov avser den genomföra en extra föreningsstämma där en mer detaljerad plan för gårdarna redovisas samt underlag för beslut av den samma.

Maj 2021


 
 
.