Parkeringstillstånd och extra parkeringstillstånd

När du har ett hyresavtal för parkeringsplats ska bilen också ha ett parkeringstillstånd när den är parkerad på sin plats här på BRF Björnringens gårdar.
 
Första gången du får en parkeringsplats eller byte av parkeringsplats via HSB så hanteras parkeringstillståndet parallellt med kontraktskrivandet och kvitteras på plats.
 
Din parkeringsplats har ett (1) parkeringstillstånd som standard, tillstånd ska du alltid återlämna till HSB/KOMS på Midgård när du byter parkeringsplats eller när hyresperioden upphör. Om parkeringstillståndet/parkeringstillstånden inte återlämnas kommer ni bli debiterade för kostnad för att ersätta tillståndet/tillstånden (100:- per tillstånd).

Extra parkeringstillstånd

När det finns skäl som du motiverar, så kan du få ytterligare ett (1) parkeringstillstånd (max två (2) per parkeringsplats).

Du beställer parkeringstillstånd (extra och/eller borttappad) av HSB/Kund och medlemsservice (KOMS) på service.stockholm@hsb.se, parkeringstillståndet lämnas sedan ut efter kvittering till dig personligen på HSB/KOMS Midgård/Haninge.
 
Vid beställning av extra parkeringstillstånd ska ni meddela parkeringsplatsnummer samt dina skäl till två (2) parkeringstillstånd (Parkeringsplats 8101, motivering).
Om du har tappat bort ditt parkeringstillstånd och ska beställa ett nytt tillstånd så meddelar ni vilket parkeringstillstånd som ni har tappat och vill ersätta (tex. Parkeringsplats 8101 NR 2).

Kostnad för extra/borttappat parkeringstillstånd: 100kr per styck.
Kostnader debiteras dig via avin för lägenhetsavgift eller lägenhetshyran.
 
Det är endast lägenhetsinnehavare eller en till lägenhetsinnehavaren närstående person som är folkbokförd i innehavarens lägenhet i BRF Björnringen som får hyra parkeringsplats, som ska vara till en personbil.
På parkeringsplatsen får endast lägenhetsinnehavarens eller en till lägenhetsinnehavaren närstående persons nyttjade personbil parkeras.

Synligt i framrutan

Parkeringstillståndet ska placeras framme på insidan av framrutan på fordonet när det står på sin parkeringsplats. Det ska vara väl synligt för P-Services personal.
Saknas giltigt parkeringstillstånd kan P-service utfärda en kontrollavgift som fästs på utsidan av framrutan.

Om du får en kontrollavgift som du anser felaktig, eller om du ser en felparkerad bil på våra gårdar vänd dig direkt till:
P-service kundtjänst: 0771-77 11 00
info@pservice.se
www.pservice.se
 
Det är HSB (tel 010 - 442 11 00) som har hand om uthyrningen och den kö som finns till parkeringsplatser och garage.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Björnringen
3/2-21