Köhantering - p-plats, garage och förråd

2021-10-10
Björnringens anslutning till HSBs nya digitala tjänst för köhantering avseende parkeringsplatser, garage och förråd har försenats. Därför sköts köhanteringen fortfarande av HSB som kontaktas på telefon 010-442 11 00. 

Nytt kollektivt bredband

2021-07-10
2021-07-06 infördes kollektivt bredband 1000 Mbit/s i föreningen, för samtliga lägenheter. Hyresrätterna gäller från och med 2021-08-01 av förhandlingsmässiga orsaker.
I avtalet ingår ny hårdvara så som en router, en TV-box och en fjärrkontroll. De befintliga tillhör lägenheten och kan fortsättningsvis användas. Detsamma gäller för er som har tvillingabonnemang för TV. Vill ni beställa ytterligare nya TV-boxar så gör ni det på Mitt Telia (www.telia.se/privat/mitt-telia/logga-in ).
När det nya abonnemanget börja gälla behöver ni starta om er router.
Övriga frågor hänvisas till Telia Sverige AB, telefonnummer 020-202070.

Varje lägenhetsinnehavare (som står på köpeavtal/hyreskontrakt) i BRF Björnringen får kvittera ut router, TV-box och fjärrkontroll. Ta med avtal/kontrakt eller avgifts-/hyresavi samt ID-handling vid kvitteringen av hårdvarorna.
Brf Björnringens styrelse delar ut router, TV-boxer och fjärrkontroll vid följande tillfällen.

  • Onsdag den 30 juni klockan 18.00 – 19.30 till boende på Ringvägen 31-53
  • Torsdag den 1 juli klockan 18.00 – 19.30 till boende på Ringvägen 55-73 och Björnvägen 28-32
  • Lördag den 3 juli klockan 10.00 – 12.00 till boende på RIngvägen 31-73 och Björnvägen 28-32
  • Onsdag den 14 juli klockan 18.30 – 20.00 till samtliga boende
  • Torsdag den 15 juli klockan 18.30 – 20.00 till samtliga boende
Platsen är: Ringvägen 45, ingång till undercentral vid Ringvägen 49.
Välkommen att hämta dina hårdvaror då!
Med vänlig hälsning
Brf Björnringen
Styrelsen

INFORMATION TILL BRF BJÖRNRINGENS BOENDE

2021-07-05
Relining of day and waste water pipes
On 9 August, Coatab Rörteknik AB will start work on the relining (renovation) in the basement spaces on farm 5, ie. Ringvägen 63-73 (primarily 71-73). The work is ongoing until September 3 and will involve some disturbing noise during the day. Some storage spaces and garages will be affected and therefore announced separately. Due to the work, access to storage will be limited during the day, Monday - Friday, at 08: 00-18: 00.
 
For questions- contact
Stefan Simic, Project / HSB Stockholm
010-442 10 83                    
stefan.simic@hsb.se

2021-06-21

Till hyresgästerna

HYRESHÖJNING 2021

Hyresförhandling mellan HSB bostadsrättsförening Björnringen och Hyresgästföreningen Region Stockholm är nu klar. Överenskommen höjning är 1,55 % och gäller från och med 1 september 2021 och tills vidare.

Med vänlig hälsning
Styrelsen HSB Brf Björnringen

Kollektivt bredband 1000 Mbit/s – Telia Sverige AB

Leveransen är preliminärt beräknad till 6 juli 2021, hårdvara (tv-box och router) kommer föreningen att få utskickat ca 2 veckor innan de nya tjänsterna börjar gälla. Hårdvarorna kommer den boende att få kvittera ut från styrelsen. Lokal och rutiner för detta kommer att skickas ut när vi närmar oss leverans.

Relining av dag- och spillvattenrör

Coatab Rörteknik AB har vunnit upphandlingen av att relina två (2) hus för utvärdering innan övriga hus på Ringvägen kommer att relinas under 2022. Preliminär start under vecka 25 fram till semestern vecka 28 på adress Ringvägen 71–73. Vecka 32–33 återstartar kvarvarande arbeten.

Fastighetsförsäkring

Styrelsen har tecknat ny fastighetsförsäkring med Protector HSB. Detta kommer inte påverka de boende avseende innehåll (bostadsrättsförsäkring ingår) men avtalen är en förbättring avseende kostnader för självrisk och premie.
 
Somriga hälsningar
Styrelsen för BRF Björnringen
19/6-21

NYTT AVTAL FÖR STÄDNING

BRF Björnringen har träffat avtal med Söder OM Söder Kontor & Fastighetsservice AB om städning av trapphus, källar- och förrådsgångar samt tvättstugor. Avtalet träder i kraft den 1 maj 2021.

INFORMATION TILL BRF BJÖRNRINGENS BOENDE

Kollektivt bredband 1000 Mbit/s – Telia Sverige AB
Leveransen är preliminärt beräknad till 6 juli 2021, hårdvara (tv-box och router) kommer föreningen att få utskickat ca 2 veckor innan de nya tjänsterna börjar gälla. Hårdvarorna kommer den boende att få kvittera ut från styrelsen. Lokal och rutiner för detta kommer att skickas ut när vi närmar oss leverans.
 
Relining av dag- och spillvattenrör
Coatab Rörteknik AB har vunnit upphandlingen av att relina två (2) hus för utvärdering innan övriga hus på Ringvägen kommer att relinas under 2022. Preliminär start under vecka 25 fram till semestern vecka 28 på adress Ringvägen 71–73. Vecka 32–33 återstartar kvarvarande arbeten.
 
Fastighetsförsäkring
Styrelsen har tecknat ny fastighetsförsäkring med Protector HSB. Detta kommer inte påverka de boende avseende innehåll (bostadsrättsförsäkring ingår) men avtalen är en förbättring avseende kostnader för självrisk och premie.
 
Somriga hälsningar
Styrelsen för BRF Björnringen
19/6-21


Nya avtal för garage och parkeringsplatser

Under 2021 kommer garagens och parkeringsplatsernas hyresavgifter att marknadsanpassas vilket resulterar i nya avtal. Hanteringen sköts av HSB Stockholm som har hand om uthyrningen och kontrakten avs. dessa. Alla som hyr ett garage eller en parkeringsplats kommer att få ett rekommenderat brev med ytterligare information.

Frågor om hantering av hyreskontrakt och andra frågor gällande parkering och garage ställs till service.stockholm@hsb.se, telefon: 010-442 11 00.

  •  Hyresavgift för garage kommer att höjas med 50 %.
  •  Hyresavgift för parkeringsplats utan el kommer att höjas till 250 kr/mån.
  •  Hyresavgift för parkeringsplats med el kommer att höjas till 400 kr/mån.


Vänliga hälsningar
Styrelsen för BRF Björnringen
4/3-21


Radonmätning i vissa av föreningens lägenheter

Enligt ett riksdagsbeslut ska mätningar av den radioaktiva gasen radon genomföras i bostäder. Därför har föreningens styrelse beslutat att mätningar ska genomföras på både Ringvägen och Björnvägen. Alla lägenheter på bottenplan och 20% av övriga lägenheter omfattas. De boende i de berörda lägenheterna har fått särskild information. Mätningen kommer att pågå t.o.m. den 30 april. Mätresultaten meddelas när analyssvaren från laboratoriet kommit.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Björnringen
25/1-21

Tvättstugorna

Nu har vi öppnat toaletterna på ringvägen 45 och 61!
Kom ihåg att lämna toaletter som du själv skulle vilja hitta den, det vill säga håll en god ordning.
Nu finns det även nya tvättvagnar samt städmaterial.
Vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Björnringen
23/1-21

God jul!

Önskar Styrelsen för Brf Björnringen

Höjd avgift från och med den 1 januari

Avgiften för bostadsrättslägenheterna i BRF Björnringen höjs med 2 procent från januari månad. Höjningen beror främst på att föreningen ska relina spill- och dagvattenledningarna, renovera gårdarna och utöka antalet parkerings-platser på Ringvägen under 2021-2022.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Björnringen
22/12-20

INFORMATION OM EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Bakgrund
Ett antal ledamöter i BRF Björnringens styrelse har valt att avsäga sig sina platser under pågående mandatperiod. Det har fått till följd att bestämmelsen i 20 § i föreningens stadgar om antalet ledamöter inte efterlevs. Syftet med extrastämman är åtgärda detta genom fyllnadsval av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

Nästa ordinarie årsstämma kommer att genomföras under våren 2021.

Stämma genom elektronisk uppkoppling och poströstning
För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som bland annat medger att styrelsen kan besluta att stämma kan genomföras genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning. Därför kommer den extra stämman att genomföras med hjälp av det digitala mötesstödet Easymeet. Om du inte vill eller kan delta på detta sätt har du möjlighet att poströsta om de förslag som tas upp på stämman.

Bifogat finns
      -Inloggningsmanual till Easymeet
      -Underlag inför poströstning
      -Formulär för poströstning samt dagordning som ska användas vid poströstning

Observera att om du avgett din röst genom poströstning så förs du in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om du sedan även närvarar vid stämman via Easymeet anses din poströst förverkad. Du kan alltså inte både poströsta och rösta vid stämman.

Vänliga hälsningar
Styrelsen BRF Björnringen

Underlag inför poströstning till BRF Björnringens extra föreningsstämma den 18 december

Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Björnringen kommer att hållas den 18. december 2020, kl. 18.00.

Plats: Sker på distans via det digitala mötesstödet Easymeet.

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma.

Styrelsen i BRF Björnringen har beslutat att röstning vid extra föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning.

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses som deltagande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING

Styrelsen har utifrån dagordningen till den extra föreningsstämman upprättat bifogade underlag för poströstning.

Poströsten ska lämnas i någon av förslagslådorna utanför tvättstugorna på Ringvägen 45 och Ringvägen 61. Poströsten ska vara föreningen tillhanda senast torsdagen den 17 december 2020, kl. 17.

DAGORDNINGEN

Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning.

Bostadsrättsföreningen Björnringen

K A L L E L S E

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen BJÖRNRINGEN i Västerhaninge
kallas härmed till

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

TID: Fredagen den 18 DECEMBER, kl. 18.00
PLATS: Genomförs digitalt (Easymeet) eller poströstning, information kommer ut inom kort

D A G O R D N I N G

Föreningsstämmans öppnande
Godkännande av dagordningen
Val av stämmoordförande
Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Godkännande av röstlängd
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Föreningsstämmans avslutning

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans en röst. Legitimation/identifiering kommer att ske via BankID för digitalt extra årsstämma. Den som inte betalt aviserade avgifter äger ej rösträtt.

Hjärtligt välkomna!

STYRELSEN